A A A

Cesja domeny

Co to jest cesja domeny?
Cesja domeny to przekazanie praw i obowiązków z umowy o rejestrację i utrzymywanie nazwy domeny należącej do Abonenta CSA (Consulting Service Abonent) na drugiego Abonenta.

Uwaga! Dla potrzeb procedury zmiany abonenta nazwy domeny przyjmuje się, iż domeny globalne to domeny rejestrowane u naszego Partnera Directi /wszystkie domeny poza domenami europejskimi i domenami z grupy domen polskich/.

Jak dokonać cesji domeny polskiej/cesji domeny globalnej?
W celu dokonania cesji należy wypełnić odpowiedni formularz. Formularz musi być wypełniony przez obecnego i przyszłego Abonenta a następnie:
- przesłany w formie skanu e-mailem na adres: biuro@sygnetica.pl;
Brakujące dokumenty z dopiskiem UZUPEŁNIENIE prosimy niezwłocznie dosłać do swojego sprzedawcy domen, lub bezpośrednio do naszego Rejestru na adres e-mail: biuro@sygnetica.pl.
Dokumenty niekompletne przechowywane są u Rejestratora do 14 dni.Po tym okresie są niszczone. Dokończenie procedury cesji po tym okresie, wymaga przesłania kompletnego zestawu dokumentów.

O czym należy pamiętać przy wypełnianiu wniosku o cesję domeny polskiej/domeny globalnej?
- wniosek należy wypełnić czytelnie, najlepiej drukowanymi literami,
- koniecznie należy podać numer CSA strony przejmującej,
- dane Abonenta powinny być zgodne z danymi identyfikatora domeny,
- należy wpisać nazwę przekazywanej domeny lub domen
- na jednym wniosku można wpisać kilka nazw domen, jeśli stronami cesji są te same podmioty,
- jeżeli Abonentem jest firma, niezbędne jest przystawienie pieczątki w odpowiednim polu lub, w przypadku jej braku, uczynienie odpowiedniej adnotacji,
- wniosek powinien być czytelnie podpisany przez Abonenta domeny
- w przypadku firmy wyłącznie przez osoby umieszczone w dokumentach firmy,
- w przypadku spółki cywilnej niezbędne są podpisy wszystkich wspólników,
- do wniosku należy załączyć dokumenty strony zrzekającej.

UWAGA! Cesji domeny europejskiej można dokonać bezpośrednio w panelu CSA
Jak dokonać cesji domeny europejskiej?
W celu przeprowadzenia cesji domeny należy wykonać następujące czynności:
1. Wpisać nazwy domeny w panelu CSA > Transfer > Dodaj domeny;
2. W zakładce transfer /cesja .eu ależy zaznaczyć identyfikator Abonenta, Kontakt Techniczny oraz wpisać DNS, następnie należy rozpocząć transfer. W procesie cesji domena zostanie przedłużona o rok, dodawany do obecnego okresu abonamentowego.
3. Po rozpoczęciu cesji ,w panelu abonenckim Abonenta przejmującego domenę, wygeneruje się faktura proforma lub wniosek dotyczący płatności związanej z cesją. Nowy Abonent powinien dokonać płatności, na jej podstawie zostanie rozpoczęty proces cesji domeny w EURid.
4. Następnie, na adres e-mail Abonenta zrzekającego się domeny oraz adres e-mail Abonenta przejmującego domenę, zostaną wysłane wiadomości e-mail z linkami transferowymi.
5. Abonent zrzekający się domeny oraz przejmujący domenę powinni potwierdzić wolę cesji.
6. EURid weryfikuje poprawność przeprowadzanej cesji. Cesja nie zostanie zaakceptowana, jeśli Abonent zrzekający się oraz Abonent przejmujący domenę będą posiadali te same adresy e-mail oraz nazwy.

← Wstecz ↑ Do góry